Dagsorden generalforsamling

2. august 2021

Ordinær generalforsamling tirsdag, den 24.08.2021, kl. 19.30 på Restaurant Havkatten, Havnen 22, 9370 Hals

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår v/Bestyrelsesformand Henrik Jensen.

3.   Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse v/revisor Christian Brasholt Larsen.

4.   Budget for indeværende driftsår fremlægges v/revisor Christian Brasholt Larsen.

5.   Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investerings plan for kommende år.

6.   Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ivan Lentz Andersen og Henrik Knudsen Jensen.

8.   Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.   Valg af revisor.

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stemmeafgivelse: Andelshavere har én stemme for hver ejendom. Ved udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og boligforeninger er det disse der har stemmeretten med mindre de vælger at delegere stemmeretten til varmeaftageren. Ved eventuel afgivelse af stemme ved fuldmagt, skal fuldmagten være skriftlig. Der henvises i øvrigt til værkets vedtægter. Vedtægterne kan rekvireres på værket eller ses her på hjemmesiden.

Gennemførelse af generalforsamlingen er betinget af, at forsamlingsforbuddet tillader det.