Generalforsamling 24.08.2021 orientering

27. august 2021

Der var 39 fremmødte til generalforsamlingen. Der blev udleveret 40 stemmesedler. En generalforsamling der oprindeligt var planlagt til afholdelse i maj måned 2021, men som følge af corona og myndigheders anbefaling først blev gennemført nu. Udskydelsen betyder, at den sidende bestyrelse har haft en længere valgperiode end forventet og den bestyrelsen der nu bliver valgt, vil få en kortere valgperiode end normalt. Næstformand for bestyrelsen Ivan Lentz Andersen bød velkommen. Lars Søndergaard blev valgt som dirigent. Ivan Lentz Andersen aflagde bestyrelsens beretning. Der har været en tilgang på 13 forbrugere i 2020, så værket nu har 1343 forbrugere. Produktionen fordelte sig med 15.579 MWh produceret på flis kedlen, 7.048 MWh produceret på halmkedlen og Hals Metal A/S leverede 3.922 MWh. Salget blev 20.233 og virkningsgraden ca. 76%. Leverancer af brændsel har været uproblematisk. De indgåede kontrakter er overholdt. Kvaliteten af de leverede brændsler har været god og der har ikke været mangel på hverken halm eller flis. Der har de senere år været stor fokus på forbrugerservice og rådgivningsbesøg med henblik på at bedre udnyttelse af den varme som forbrugerne modtager. Som følge af corona situationen har der dog været færre forbrugerservice og eftersyn af fjernvarmeanlæg i 2020. Dog har de forbrugere der har henvendt sig altid fået den sædvanlige service og besøg. Og selvfølgelig har der været opfølgning i de tilfælde hvor der har vist sig fejl på installationen. Projektet vedr. etablering af netværk og automatisk datahjemtagning af måler data ved forbrugerne blev påbegyndt i september 2020. Der var ved udgangen af 2020 udskiftet ca. 100 målere ud af de 350, der skal skiftes og monteret nogle få af de cirka 900 moduler der skal monteres i øvrige målere. Det betyder at ca. 1250 af værkets forbrugere har haft besøg eller vil få besøg i det indeværende år.
Renovering af kontor og personaleområde blev afsluttet i 2020.
Der er etableret ledningsnet til ny udstykning på Toften, Idrætsalle og Laksestræde. Toften og Idrætsalle er bebygget med lejeboliger og lejerne er flyttet ind. Laksestræde står klar til byggeri af parcelhuse.
Grunden på Birkevej 2, (hvor det oprindelige olieværk tidligere var opført) blev solgt i 2020 og overtagelse er sket i 2021.
Revisor Christian Brasholt Larsen gennemlæste årsrapporten. Driftsresultatet viste en underdækning på 123 t.kr. sammen med en overdækning på 618 t.kr. i overførsel fra tidligere år. I alt en samlet overdækning på 495 t.kr., som indregnes i indeværende års budget. Indtægterne rammer stort set budget. Lavere vedligeholdelsesomkostninger og regulering af rørlagerbeholdning er de væsentligste årsager til overdækningen. Et tilfredsstillende resultat. Efterfølgende gennemgik Revisoren hovedtallene i indeværende års budget. Det forventede salg stort set uændret og afregningspriserne ligeledes uændrede.
Ivan Lentz Andersen orienterede om kommende investeringer på værket og orienterede ligeledes om, at bestyrelsen har besluttet, at værket fremover kun vil benytte 4 pengeinstitutter frem for de nuværende 7. Via indskydergaranti ordningen, der blev indført ved en af bank pakkerne for år tilbage, er værket sikret 100.000 Euro, svarende til ca. 750.000 kr. pr. pengeinstitut, hvis der sker noget. Ved valg af 4 pengeinstitutter, vil der i kortere perioder være mere end 750.000 kr. på indlån pr. pengeinstitut. 3 af de valgte 4 pengeinstitutter er SIFI ´er (Systemisk vigtige finansielle institutter) SIFI´er udvælges hvert år. De er så store, at de hver især har betydning for samfundsøkonomien og der stilles større krav til dem, hvorved det vil være usandsynligt, at de vil gå konkurs. En forbruger fra salen bemærkede, at bestyrelsen bør tænke en ekstra gang over beslutningen, da det efterfølgende er svært at blive kunde igen.
Der var ingen indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Ivan Lentz Andersen og Henrik Knudsen Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Suppleanterne Erik Christoffersen og Niels Madsen ønskede ikke, at genopstille. Hvorefter Tommy Batsberg Sophussen blev valgt som 1 suppleant og Jørn Vengsi blev valgt som 2. suppleant ved skriftlig afstemning.