Generalforsamling 02.05.2022 orientering

5. maj 2022

Der var 32 fremmødte til generalforsamlingen. Der blev udleveret 32 stemmesedler. Formand for bestyrelsen Henrik Jensen bød velkommen. Lars Søndergaard blev valgt som dirigent. Henrik Jensen aflagde bestyrelsens beretning. Der har været en tilgang på 15 forbrugere i 2021, så værket nu har 1358 forbrugere. Produktionen fordelte sig med 17.645 MWh produceret på flis kedlen, 8.573 MWh produceret på halmkedlen og Hals Metal A/S og Hals Metal Recycling A/S leverede 2.727 MWh overskudsvarme. Salget blev 21.813 MWh og virkningsgraden ca. 75%. Leverancer af brændsel har været uproblematisk. De indgåede kontrakter er overholdt. Kvaliteten af de leverede brændsler har været god og der har ikke været mangel på hverken halm eller flis. Projektet vedr. etablering af netværk og automatisk datahjemtagning af måler data ved forbrugerne er nu afsluttet. Der er udskiftet ca. 350 målere og monteret M-bus modul i ca. 900 målere. Derudover er der etableret antenne-sites 6 steder i byen. Det har været et stort og ressourcekrævende projekt. Ca. 1250 forbrugere har haft besøg i forbindelse med dette projekt. Vi modtager nu måleraflæsninger og evt. fejlkoder, fra alle forbrugere automatisk hver time. Dette sikrer at fejl og lækager opdages tidligt og vi dermed kan reagere hurtigt og forbrugerne får en optimal service. En stor fordel for forbrugerne og for os, at disse fejl opdages tidligt. De modtagne målerdata bruges til at analysere og give et bedre indblik i tryk, flow og temperaturforholdene i ledningsnettet. Dette giver en god viden om varmetab og afkøling. Et stort og spændende projekt og værktøj, vi forventer os meget af.

Ny biomasse bekendtgørelse trådte i kraft i sommeren 2021. Det betyder, at værket er forpligtiget til at modtage bæredygtig og klimavenlig flis, således at CO2-aftrykket minimeres og skovens kulstoflagre opretholdes samt produktionskædens udledninger begrænses. Bæredygtighedskravene skal bidrage til den globale klimaindsats, samt til opnåelse af danske og europæiske klimamål. Med bæredygtig flis er der specifikke lovkrav som flisen skal overholde. Lovkravene betyder bl.a., at biomassen skal komme fra lovligt fældede træer og at i nogle tilfælde skal træerne genplantes. Alt den flis vi modtager skal være sporbart helt tilbage til skovparcellen hvor flisen kommer fra. Flis leverandøren skal udfærdige certifikat på hvert parti/leverance. Efterfølgende skal vi indberette til myndighederne hvorefter dette kan blive kontrolleret ved stikprøvekontrol. 

Der er etableret ledningsnet til udstykning på Laksestræde. 

Bestyrelsen er tilfreds med resultatet for 2021 og selvom der mange steder er meget uro omkring varmepriserne, så forventer vi med vores sammensætning af brændsler at fastholde MWh-prisen for det kommende år med uændret 420,00 kr. pr. MWh + moms, det samme gælder for abonnementsbidraget på 750,00 kr. pr. år og det faste bidrag på 16 kr.pr. m² bolig og erhverv.

Revisor Christian Brasholt Larsen gennemlæste årsrapporten. Driftsresultatet viste en overdækning på 1.116 t.kr. Derudover er der fra tidligere år overført 495 t.kr., således der samlet overføres 1.611 t.kr. til budgettet for 2022. Grunden til, der kunne overføres dette beløb var fordi salget blev 750 t.kr. højere end budget og vedligeholdelsesomkostningerne lavere end forventet. Nettoindtægten vedr. salget af grunden på Birkevej udgjorde 483 t.kr.

Efterfølgende gennemgik Revisoren hovedtallene i budgettet for 2022. Der er budgetteret med et salg på 20.483 MWh og uændrede afregningspriser. I samarbejde med Dansk fjernvarmes projektselskab arbejdes der fortsat på udarbejdelse af masterplan for værket. En plan der skal være med til at fremtidssikre værket på bedste vis. Derudover  arbejdes der på et projekt på forskønnelse af værket. Dels mere asfalt omkring bygningerne og udskiftning af stålplader på facader og tag på hele Hals Fjernvarmes bygningsmasse. Der er et ønske om at gøre bygningsmassen mere præsentabel og moderne. Uro og prisstigninger kan gøre, at projektet udskydes eller deles op i etaper. Eller asfaltprojektet udskydes til næste år for at få økonomi til projektet.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Jensen, John Bjeldbak og Ulrik Houmøller blev alle genvalgt. Ligeledes suppleanterne Tommy Batsberg Sophussen og Jørn Vengsi. Bestyrelsessammensætningen er således uændret i forhold til tidligere.

Bestyrelsesmedlem Henrik Jensen og dirigent Lars Søndergaard takkede for god ro og orden.