Historie

Den 13. marts 1962 var der Stiftende Generalforsamling for Hals Fjernvarme. Den første varme leveredes fra den oliefyrede central på Birkevej 2. Der var ved opstarten ca. 135 forbrugere.

På grund af energikrisen og deraf stigende udgifter til olie, besluttedes i 1984 at bygge den halmfyrede central på Bygmestervej 9-11. Byggeriet stod klar til brug ved udgangen af 1985. Der blev samtidig etableret en transmissionsledning, på 1,5 kilometer mellem olieværk og halmværk. Sidste produktion af varme fra oliecentralen på Birkevej skete i 2012.

Den 6. juni 1988 blev Hals Fjernvarme AmbA 25 års jubilæum fejret.

I 1992 indgik Hals Fjernvarme AmbA en 15.årig kontrakt med Hals Metal A/S, (daværende ejer Niels C. Nielsen) vedr. aftagelse af overskudsvarme. I en periode var Hals Metal A/S 100% ejet af NKT Cables A/S.

Pr. 01. januar 2002 sælger NKT Cables A/S virksomheden til 3 medarbejdere, der fører Hals Metal A/S videre. I en årrække har Hals Metal A/S leveret helt op til ca. 25-30 % af Hals Fjernvarme AmbA´s samlede produktion.

I perioden januar til maj 1993 installerede Hals Fjernvarme AmbA nye Grundfos EM-energimålere hos de, på daværende tidspunkt, ca. 700 forbrugere. Udskiftningen af målerne betød at forbrugerne nu har mulighed for at følge deres forbrug. Årlig aflæsning og flytte-aflæsning foretages nu af driftspersonale via håndterminal. Aflæsningsenheden er placeret udenfor huset, således de ikke mere er afhængige af at forbrugerne er hjemme, når aflæsningen skal ske. Aflæsningen gemmes i håndterminalen og data overføres direkte til computeren på kontoret. En betydelig lettelse frem for tidligere, hvor alle oplysninger blev indtastet manuelt.

I sommeren 1993 blev varme akkumuleringstanken bygget. Dette betyder, at halmværket er stoppet ca. 2.000 timer årligt, hvor Hals Metal A/S leverer hovedparten af varmen. Dette giver god tid til bl.a. vedligeholdelse.

I 1994 blev halmlagerhallen bygget. Hallen rummer ca. 3.000 baller halm (ca. 1.500 tons), hvilket svarer til forbruget i 3-4 vinter måneder.

I 1995/1996 blev projektet med varmegenindvinding gennemført. Der blev lavet ilt-styring i forbrændingskammeret. Dette betyder en bedre fyringsøkonomi med en årlig besparelse på ca. 5% svarende til ca. 200 tons halm pr. år. Samtidig blev et af landets første røgvasker-anlæg etableret. Det er et relativt nyt princip, der med held er lavet på flisanlæg – men det første af sin art baseret på halm. Ved dette projekt blev der ligeledes etableret SRO-anlæg, som er et datastyret overvågningsanlæg.

I 1997/1998 blev der installeret en mindre fliskedel på Bygmestervej. Fliskedlen skal aflaste halmkedlen og især formindske nødvendigheden i at opstarte olieværket i spidsbelastningsperioder. I november 2001 stoppes fliskedlen og blev solgt i april 2003.

I 1998 blev der fortaget en tilbygning, som de første par år blev brugt som rørlager og opbevaringsplads. I 2001 ombygges ca. 160 m2 af denne bygning til kontor/velfærdsbygning.

I 2001 blev der, af Hals Kommune, købt et mindre stykke jord, nord for det nuværende værk på Bygmestervej.

I efteråret 2001 påbegyndtes ligeledes byggeri af nyt flisfyret værk, på Bygmestervej. Der blev installeret en 6 MWh Biokedel med tilhørende flislager. Biokedlen blev idriftsat, den 18. december  2001.

Forsyningen i sommermånederne kommer fra Hals Metal A/S suppleret af halmkedlen på Bygmestervej. Når kapaciteten fra Hals Metalsmelteri og halmkedlen ikke længere slår til, sættes Biokedlen i drift. Biokedlens produktion er derfor fortrinsvis i de koldeste måneder, fra oktober til maj. Oliecentralen på Bygmestervej benyttes så lidt som muligt. I tilfælde af havari/reparationsarbejde kan oliecentralen forsyne hele byen.

Den 4. maj 2002 fejrede Hals Fjernvarme AmbA sit 40 års jubilæum.

I foråret 2002 meddeler Grundfos, at servicering og vedligeholdelse, af Grundfos Energimålere, kun vil være muligt inden for en begrænset periode. Som et forsøg opsættes ca. 25 stk. Kamstrup Multical målere, der kan aflæses via modem/telefonsignal og ca. 5 stk. Kamstrup Multical målere, der aflæses via radiosignal af håndterminal. Primo 2003 besluttes, at kommende målerløsning skal være Kamstrup Multical med radiosignal. Indtil videre aflæses målerne med håndterminal. der er senere mulighed for at montere sendere rundt om i byen, således  at målersignalet kan modtages på værket på Bygmestervej.

I efteråret 2003, blev der etableret yderligere en transmissionsledning. Transmissionsledningen går fra Bygmestervej mod syd og vest for Englodden/Fjordlodden, hvorefter den tilkobles eksisterende ledningsnet i krydset Sønderskovvej/Engvej/Sølystvej. Den eksisterende transmissionsledning der blev lavet, da værket blev bygget i 1985 var ikke stor nok længere.
Samtidig med etablering af ovennævnte, var Hals Kommune i gang med udstykning af Jacob Severins Vej, hvor der samtidig blev etableret fjernvarmenet til de kommende 44 byggegrunde.

I oktober måned 2003, indkøbes og monteres nødstrømsgenerator. En investering der, ikke mindst, øger forsyningssikkerheden, for forbrugerne og afhjælper eventuelle overophednings problemer på kedlerne, ved et eventuelt længere varende strømsvigt.

Pr. 1. juni 2005 blev opkrævningen af faste bidrag hos forbrugerne ændret fra opkrævning i henhold til m3-rum til opkrævning pr. m2 ifølge BBR oplysninger. Målerlejen blev afskaffet og der opkræves nu abonnementsbidrag. En ændring der for forbrugerne var pris neutral.

I vinteren 2006/2007 er der etableret anlæg til tilbageføring af aske fra biokedlen. Asken føres tilbage i kedlen via en snegl. Askemængden bliver derved mindre og værket sparer penge, da aske fra biokedlen afleveres til deponi på kontrolleret losseplads.

I 2008 påbegyndes installationen af vejrstation. Vejrstationen tilkobles værkets SRO-anlæg og styrer temperatur i ledningsnet.

Ved byggeri af bioværket i 2001, blev der etableret garage i øst enden af bygningen. I 2008/2009 blev halvdelen af garagen inddraget til smedeværksted.

Den 19. september 2011 påbegyndtes byggeri af ny oliecentral på Bygmestervej. I foråret 2012 var værket klar til idriftsættelse.
Oliekedlen er en Danstoker varmtvandskedel, Type Global, Version "LUX" med en maksimal kontinuerlig varmeydelse på 10.000 kW. Kedlen er en liggende, cylindrisk 4-træks kedel, udlagt og designet efter de nyeste europæiske normer, fremstillet af højkvalitetsstål med værkscertifikat.

Den 15. juni 2012 blev Hals Fjernvarme AmbA´s 50-års jubilæum fejret, sammen med indvielse af den nye oliefyret central på Bygmestervej.

I 2015/2016 installeres der en 4,00 MW halmkedel i den østlige ende af den store halmlagerhal. Der er derved ikke plads til så meget halm længere, hvorefter levering sker løbende. Den gamle halmkedel skrottes i maj 2016. Den nye halmkedel skal producere i månederne marts til november, hvorefter biokedlen overtager produktionen. Hals Metal A/S leverer varme hele året.

I 2019 nedrives bygninger og anlæg fjernes fra Birkevej 2. Grunden planeres og annonceres til salg i 2019, bliver solgt i 2020 og køber overtager pr. 01.04.2021. 

I dag er der 1.375 forbrugere med et samlet bolig- og erhvervs areal på 208.122 m2. Ledningsnettet består af ca. 25.000 meter hovedledning og ca. 25.000 meter stikledning.

Der er ansat 1 driftsleder, 3 driftsassistenter og 1 bogholder.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som er valgt af andelshavere på den årlige generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Desuden vælges der hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Hals, den 19.12.2023