Om os

Her kan du læse lidt om de tekniske data for værket.

Hals Fjernvarme AmbA er oprindeligt opført i 1962, på Birkevej 2, som oliefyret varmeværk.

Værket opførte nyt halmvarmeværk, på Bygmestervej 9-11, i 1985, som blev udvidet i 1997 med en mindre fliskedel (solgt 2003) og igen i år 2001 med en biokedel (fliskedel) incl. lager m.v. Oliecentralen på Bygmestervej blev opført i 2012. Den gamle halmkedel fra 1985 skrottes i 2016, og den nye 4,0 MW halmkedel idriftssættes.

Hals Fjernvarme AmbA har følgende kedelanlæg:

                                                                              
Desuden modtages ca. 20% overskudsvarme fra Hals Metal A/S.

Halmkedlen producerer i månederne marts til november. I december, januar og februar producerer fliskedlen. Værket modtager varme fra Hals Metal A/S hele året.

I øvrigt er det sjældent, der produceres varme på oliecentralen.

Værket på Bygmestervej er oprindelig opført som halmfyret varmeværk i 1985, og blev ombygget til også at omfatte flisfyret værk i  1997. Værket er udbygget med en Biokedel i år 2001 og yderligere en oliecentral i 2012. i 2015/2016 installeres en ny halmkedel og den gamle halmkedel fra 1985 skrottes.

BIOKEDEL:
Værket hjemkøber flis samt kævler, incl. aftale om flishugning på stedet. Fra den udvendige lagerplads flyttes flisen via gummiged ind i aflæssehallen. Herfra flyttes flisen via DCB 1.250 kg kran til flislageret og yderligere fra lageret til flistragten (blandetragt). Fra tragten skubbes den blandede flis hydraulisk direkte ind i kedlen som er en Danstoker årgang 2001, med en ydelse på 6.000 KW. Brændselsmængden styres via fotocelle placeret i indfyringstragten.

Værket benævner denne kedel for BIO-kedel, da den kan afbrænde f.eks. træpiller, savsmuld, korn o.l. Asketransporten foregår i bunden af kedlen, til askecontainer placeret i containerbygning. Røggassen går via multicyklon, hvor større partikler frasepareres og ledes direkte til askecontainer. Røgen går videre gennem varmeveksleranlæg til røggasrensnings-/kondenseringsanlæg, hvor røgen nedkøles. Slammet i røggassen ledes til samme askecontainer som selve asken. Røgen ledes til 40 meter høj skorsten, som er placeret i containerbygning, i øvrigt samme skorsten som de 2 øvrige flis- og halmanlæg dog via eget løb.

Temperaturstyring på pumper, blæser ved for lav/høj temperatur. Alarm på svigt i tragt (fødesystem) Som sikring mod tilbagebrænding er der sprinkleranlæg i indmadersystemet ved indføring til fyrbox.

FLISKEDEL:
Fliskedlen blev indkøbt i 1997 og var i drift til november 2001. I april 2003 blev kedlen solgt.

HALMKEDEL:
Kedlen er af fabrikat Danstoker årgang 1985, med en ydelse på 2.500 KW. Halmkedlens fyrboxtemperatur er ca. 7-800 grader C.

Kedlen er tilsluttet multicyklon, røggasrensnings-/kondenseringsanlæg efter samme koncept som det lille flisanlæg. Asketransporten foregår ligeledes på samme måde, men til særskilt container i containerbygningen og retur til landmændene som gødning. Flyveaske fra cyklon opsamles i Big-Bags og transporteres videre til kontrolleret losseplads. Røgen fra halmanlægget går til samme stålskorsten som fra lille fliskedel og BIO-kedel. Sikkerhedssystemet mod tilbagebrænding er identisk med flis- og bioanlæggenes og således forsynet med sprinkleranlæg som aktiveres via røgmeldere i indmadersystemet. Brændselsmængden styres ved hjælp af vandtemperaturen på kedlen og iltprocenten.

Som nævnt under flis- og bioanlæggene ledes spildevandet gennem vandbehandlingsanlæg, som betjener både flis- og halmkedlen. Herfra ledes kondensatet til AL2-rensningsanlæg ved biokedlen inden vandet ledes i offentlig kloak. Kondensatet fra røgvaskeranlægget ved biokedlen føres ligeledes gennem AL2-rensningsanlægget inden vandet ledes til offentlig kloak. Slammet ledes til askecontaineren.

HALM-KEDLEN BLIVER SKROTTET I MAJ 2016.

AKKUMULERINGSTANK:
Der forefindes en 1.100 m3 akkumuleringstank, som er placeret vest for halm/flis kedelrum. Der er nitrogenpude i toppen af tanken for at sikre mod korrosionsdannelser. Tanken er af fabrikat Jørgen Bladt.

SKORSTEN:
Som nævnt er der opført en stålskorsten med 3 løb i 2001. Skorstenen er 40 meter høj og produceret af VL-stål. Funktionen er således at halm- og fliskedlen anvender samme løb, biokedlen sit eget løb og et løb er disponibel til andet brug.

OLIEVÆRKET:
Værket på Birkevej var det oprindelige varmeværk for Hals By, og blev opført i 1962. Værket havde fire kedler. Efter byggeri i 2011/2012 af oliecentral på Bygmestervej, produceres der ikke længere på Birkevej. Bygningerne nedrives og anlæg fjernes fra Birkevej 2. Grunden planeres og annonceres til salg i 2019, sælges i 2020 og køber overtager pr. 01.04.2021.

OVERSKUDSVARME FRA INDUSTRI:
Hals Fjernvarme AmbA har indgået leveringsaftale med Hals Metal A/S, som leverer ca. 20% af værkets samlede varmebehov på nettet. Hals Metal A/S ophører i juli 2021, hvorefter nye ejere viderefører firmaet under navnet Hals Metal Recycling A/S.
Denne varmeforsyningskilde giver værket mange friheder omkring egen produktion på flis og halm.

VOLVO PENTA NØDSTRØMSGENERATOR:
Værket har i 2003 installeret et Volvo-Penta 250 KVA nødstrømsanlæg, som er placeret i kedelrum, hvor det solgte fliskedelanlæg tidligere var placeret. I 2012 flyttes nødstrømsanlægget til den nye bygning/oliecentral på Bygmestervej

VANDBEHANDLING:
Som nævnt under bioanlægget ledes spildevandet gennem vandbehandlingsanlæg, som betjener både bio- og halmkedlen. Herfra ledes kondensatet til AL2-rensningsanlæg, inden vandet ledes i offentlig kloak.
Kondensatet fra røgvaskeranlægget ved biokedlen føres ligeledes gennem AL2-rensningsanlægget inden vandet ledes til offentlig kloak. Slammet ledes til askecontainer.

ASKETILBAGEFØRING:
I vinteren 2006/2007 er der etableret anlæg til tilbageføring af aske fra Biokedlen. Asken føres tilbage i kedlen via en snegl. Askemængden bliver derved mindre og værket sparer penge, da aske fra biokedlen afleveres til deponi på kontrolleret losseplads.

VEJRSTATION 2008/2009:
I 2008 påbegyndes installationen af vejrstation. Vejrstationen tilkobles værkets SRO-anlæg og styrer temperatur i ledningsnet.

SMEDEVÆRKSTED 2008/2009:
Ved byggeri af bioværket i 2001, blev der etableret garage i øst enden af bygningen. I 2008/2009 blev halvdelen af garagen inddraget til smedeværksted.

OLIECENTRAL PÅ BYGMESTERVEJ 2011/2012:
Den 19. september 2011 påbegyndtes byggeri af ny oliecentral på Bygmestervej. I foråret 2012 var værket klar til idriftsættelse.
Oliekedlen er en Danstoker varmtvandskedel, Type Global, Version "LUX" med en maksimal kontinuerlig varmeydelse på 10.000 kW. Kedlen er en liggende, cylindrisk 4-træks kedel, udlagt og designet efter de nyeste europæiske normer, fremstillet af højkvalitetsstål med værkscertifikat.

HALMKEDEL CENTRAL PÅ BYGMESTERVEJ 2015/2016: Der er installeret en 4 MW Halmkedel af fabrikatet Weiss A/S. Halmkedlen er installeret i den østlige ende af den store halmlager hal. Ved installationen af kedlen bliver der mindre plads til halmoplag, hvorefter leverandørerne leverer halm hele året. Halmkedlen skal producere i månederne marts til november.

 

DATA:

Hals Fjernvarme AmbA 
leverer varme til Hals By

1.375 forbrugere.

Årlig varmesalg:

ca. 21.000 MWh.

Årlig produktion:

ca. 28.000 MWh.

Varmekøb fra Hals Metal Recycling A/S:

ca. 2 - 4.000 MWh.

Ledningstab:  

ca. 25%.

Hovedledninger:

ca. 25 km.

Stikledninger:

ca. 25 km.

Statisk tryk på værket:

2,0 bar.

Max tryk på ledningsnet:

4,5 bar.

Trykprøvning:

Max. 9,0 bar.

Målere:

Kamstrup netdrevne, med lækmåling.

Aflæsning af målere:

Elektronisk fjernaflæsning

SRO-anlæg

Alle værkets kedelanlæg er styret via SRO-anlæg.

Vejrstation

Styrer temperatur i ledningsnet.

DRIFTSPERSONALE:

Driftsleder  

Jonas K. Klattrup er uddannet maskinmester og har været ansat på værket siden 1. januar 2017

Assistent

Jens-Kristian Petersen er uddannet blikkenslager/rørsmed og VVS-tekniker og har været ansat på værket siden 1. juni 1996.

Assistent   

Per Jørgensen er uddannet rørsmed og har erfaring fra kedelbranchen og har været ansat på værket siden 1. august 1999.

Assistent

Claus Grønbæk Schatter er uddannet elektriker og har været ansat på værket siden 1. juni 2011