Generalforsamling 30.04.2019 orientering

14. maj 2019

Der var 25 fremmødte til den ordinære generalforsamling, på Restaurant Strandvejen. Lars Søndergaard blev valgt til dirigent gerningen. Henrik Jensen aflagde bestyrelsens beretning for perioden 01.06.2018 til 31.12.2018. En 7 måneders periode som følge af overgang til at følge kalenderåret fra 2019. Værket har nu 1315 tilsluttede forbrugere. Flis kedlen har produceret i oktober, november og december. Halmkedlen producerede i perioden juni til oktober. Hals Metal A/S har leveret overskudsvarme i alle 7 måneder. Salget blev lidt mindre end forventet. Efter en flerårig proces, for den tidligere driftsbygning på Birkevej 2, med miljøundersøgelser og screeningsrapport m.v., besluttede bestyrelsen i september 2017, at bygningerne skulle nedbrydes og grunden klargøres til salg. Nedbrydningsarbejdet er sket i efteråret 2018 og grunden er ryddet. Klargøring til salg og endelig salg af grunden forventes at ske i 2019. Der er etableret sprinkleranlæg, brandalarmering og en generel bedre brandsikring på værket på Bygmestervej. En forbedring til glæde for driftspersonale og for forbrugernes forsyningssikkerhed. Revisor Christian Brasholt Larsen aflagde værkets regnskab. Driftsresultatet viste en underdækning på 1.147.553 kr. og sammen med overførsel fra tidligere år på 1.132.370 kr. til indregning, endte resultatet med 15.183 kr. i underdækning, som indregnes i kommende års budget. MWh-prisen er hævet med 10 kr. i 2019. Det svarer til en årlig stigning på 226,25 kr. inkl. moms for et standardhus med et forbrug på 18,1 MWh. Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, hvorefter bestyrelsens sammensætning er uændret i forhold til tidligere.