Generalforsamling 31.08.2020 orientering

11. september 2020

Der var 41 fremmødte til generalforsamlingen. Der blev udleveret 53 stemmesedler. En generalforsamling der oprindeligt var planlagt til afholdelse i april måned 2020, men som følge af corona og forsamlingsforbud først blev gennemført nu. Udskydelsen har betydet, at den sidende bestyrelse har haft en længere valgperiode end forventet og den bestyrelse der vælges nu, vil få en kortere valgperiode end normalt. Formand for bestyrelsen Henrik Jensen bød velkommen. Lars Søndergaard blev valgt som dirigent. Henrik Jensen aflagde bestyrelsens beretning. Der har været en tilgang på 15 forbrugere i 2019, så værket har nu 1330 forbrugere. Salget i 2019 blev lidt højere end forventet. Produktionen er fordelt med 57% på fliskedlen, 24% på halmkedlen og der er modtaget 19% fra Hals Metal A/S. I 2019 er der foretaget en del bygnings forbedringer på værket. Brandalarmering og nyt vandbehandlingsanlæg blev færdiginstalleret og idriftsat. I 2019 har der fortsat været fokus på forbrugerservice. Der er foretaget en del servicebesøg i 2019. Serviceeftersyn med henblik på at forbedre afkølingen hos forbrugerne. Mønstret er stort set det samme som tidligere. Eftersynene har vist manglende eller forkert indstilling eller fejl og mangler på anlæg. Der vil fortsat være fokus på forbrugerservice fremover. Byggegrunden på Birkevej 2 er udbudt til salg, men endnu ikke solgt. Lov vedr. "ny regulering for fjernvarmeværker" er indtil videre udskudt. Det vil formentlig blive en del af det samlede mål for klimaområdet. Vi afventer regeringens udmelding. Revisor Christian Brasholt Larsen gennemlæste årsrapporten for 2019. Der var samlet en overdækning på 632 t.kr., som indregnes i indeværende års budget. Overdækningen skyldtes et lidt højere salg og udskydelse af nogle projekter og vedligeholdelses opgaver. Et tilfredsstillende resultat. Hovedtallene i budget 2020 kort gennemgået. Der er uændrede priser for 2020. Henrik Jensen orienterede om investeringer i 2020, hvor den største investering bliver READy elektronisk fjernaflæsning. En opgradering af målerparken og etablering af fjernaflæsning. Det vil give bedre mulighed for at servicere forbrugerne, effektivisere faste opgaver samt optimering af ledningsnet og drift af det samlede system. Godt værktøj til afkølingsfejlfinding. Samtidig vil kravet til værket om flere måleraflæsninger pr. år hermed blive løst. 

Under indkomne forslag var indkommet forslag fra andelshaver "forslag om, at tillægget for manglende afkøling på 2% bortfalder".

Forslagsstiller argumenterede for samme pris for samme vare for alle forbrugere. Bestyrelsesformand Henrik Jensen fremlagde bestyrelsens holdning og anbefalede generalforsamlingen, at stemme nej til forslaget. Efterfulgt af en udførlig uddybning og begrundelse herfor. Afkølingen er temperaturforskellen mellem fjernvarmenettets fremløbstemperatur og returtemperatur. Hvis forskellen mellem fremløb og retur er for lille, udnyttes energien ikke nok i forbruger installationerne. I 2017 blev der udarbejdet en rapport for at klarlægge berettigelse af værkets afkølings tarif. Afkølings tariffen skal tilskynde forbrugerne med energiafregning til at afkøle fjernvarmevandet mest muligt af hensyn til økonomien i fjernvarmeværket, da en dårlig forbrugerafkøling har en række negative økonomiske konsekvenser for den samlede driftsøkonomi. Afskaffelse af tillægget modstrider den nye regulering som regeringen er i gang med at indføre, hvor fjernvarmeværkerne skal effektivisere og nedbringe alle omkostninger. Det modstrider den grønne omstilling som hele branchen står overfor. Størrelsen på  afkølingstariffen ligger også på højde med størstedelen af de øvrige værker i fjernvarmebranchen. Den nævnte rapport indeholdt hydrauliske og termiske analyser af værkets lednings anlæg, for også at få klarlagt eventuelle uhensigtsmæssigheder i ledningsnettet, der kunne give anledning til dårligere afkøling hos forbrugerne. Analysen viste, at forholdene i lednings anlægget er tilfredsstillende i både sommer- og vinterhalvåret med fremløbstemperaturerne, der overholder Hals Fjernvarmes Tekniske Bestemmelser på en minimum fremløbstemperatur på 60 grader C i hovedledningen. Placeringen af forbrugere med dårlig afkøling er jævnt fordelt i hele forsyningsområdet og er dermed uafhængig af, hvorvidt fremløbstemperaturen er 60 °C eller højere. Rapporten konkluderer derfor, at den dårlige forbrugerafkøling i langt størstedelen af tilfældene kan henføres til brugerinstallationer. Dermed skal løsningen til af afhjælpe de dårlige forbrugerafkølinger ikke findes i ledningsnettet, men hos de pågældende forbrugere med dårlig afkøling. Der er i perioden fra 2017 til nu lavet 155 stk. eftersyn og service af fjernvarmeanlæg hos forbrugerne med henblik på at forbedre afkølingen. Eftersynene har en varighed på 1-3 timer. Ydermere er der kørt utal af gange til almindelig forbruger service og rådgivning. Eftersynene har vist fejl i hovedparten af anlæggene. Af de 155 eftersyn der er lavet, har der i 98,7% af tilfældene vist sig at være fejl som enten skyldes manglende/forkert indstilling eller fejl/defekter på anlæg eller forkert forbrugsmønstre. I 2020 investeres som tidligere nævnt i opgradering af energimålerpakken og etablering af fjernaflæsning med automatisk datahjemtagning på timebasis. Det vil give mulighed for at udføre en bedre service til forbrugerne, være med til at optimere ledningsnet og drift af det samlede system og samtidig være et godt værktøj til at arbejde med nedbringelse af varmetabet. Afkølingskravet er et incitament til forbrugerne, til at vedligeholde deres installationer og at sikre forbrugerne i højere grad udnytter den leverede varmeenergi fra værket og for at holde forbrugerprisen nede.
Incitamentet for at forbedre afkølingen, vil forsvinde i takt med en eventuel afskaffelse af tillægget. Hvilket vil gøre at der skal produceres mere varme i og med der skal cirkuleres mere varme i ledningsnettet for at kompensere for dårlig afkøling. Varmetabet for byen vil stige og varmeprisen vil ligeledes stige over tid. Der var livlig og aktiv debat i forsamlingen. Det indkomne forslag kom til skriftlig afstemning, hvor der var 8 stemmer der stemte JA til forslaget og 45 stemmer der stemte NEJ til forslaget. Det indkomne forslag om, at tillægget for dårlig afkøling på 2% bortfalder, blev dermed ikke godkendt af generalforsamlingen.
Henrik Jensen, Ulrik Houmøller og John Bjeldbak blev alle genvalgt til bestyrelsen. Erik Christoffersen blev valgt som 1. suppleant og Niels Madsen blev valgt som 2. suppleant. Revisor Christian Brasholt Larsen blev ligeledes valgt til forsat at være værkets revisor. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formand Henrik Jensen takkede dirigenten, og for fremmødet og for god ro og orden.